Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1. Organizuoti Įstaigos veiklos rezultatų matavimą, laikantis EQUASS principų. Privalomiems tyrimams anketas laiku pateikti paslaugų gavėjams, partneriams ir finansuotojams.
Atlikti šeimų, patiriančių riziką ir gaunančių socialines paslaugas, gyvenimo kokybės vertinimą.

Paruošti ir pateikti dokumentaciją, reikalingą rezultatų vertinimui.
Sudaryti tinkamas sąlygas paslaugų gavėjams, partneriams, finansuotojams vertinti.

Iki 2022 m. birželio 1 d paruošta ir pateikta anketavimo dokumentacija.
Sudarytos tinkamos sąlygos paslaugų gavėjams, partneriams ir finansuotojams anketas  pildyti nustatytais terminais (ne mažiau 50 proc. paslaugų gavėjų, 100 proc. partnerių ir finansuotojų), iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.2. Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. Teikti bendruomenines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams.

Pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, pradėti teikti bendruomenines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir užtikrinti paslaugų teikimo kokybę.

Įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste“, pritaikytose patalpose (Aušros alėjos 29) įsteigti 2 atskirus bendruomeninius vaikų globos namus, perkelti vaikus iš Vaikų globos namų, parengti reikalingus dokumentus, paskirstyti darbo krūvius darbuotojams, vykdyti paslaugų teikimo kokybės stebėseną,  iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.3. Spręsti klausimus dėl Globos centro veiklos ir finansavimo, pasibaigus projektui ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ ir teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti.

Bendradarbiauti su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant išsiaiškinti Globos centro veiklos ir finansavimo, pasibaigus projektui ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Užtikrinti  teikiamų paslaugų šeimai tęstinumą ir kokybę.

Bendradarbiaujant su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išsiaiškinta dėl Globos centro veiklos ir finansavimo, pasibaigus projektui ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“. Užtikrintas  teikiamų paslaugų šeimai tęstinumas ir vykdyta paslaugų teikimo kokybės stebėsena, iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2.4. Įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą  Socialinės globos normų aprašo nuostatą, kad nuo 2023 m. gruodžio 31 d. nebebūtų teikiama likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinė globa, įgyvendinti   Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų teikiamos globos pertvarkos 2020-2023 m. priemonių planą ir teikti informaciją skyriaus vedėjui dėl įgyvendinimo.

Įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą  Socialinės globos normų aprašo nuostatą, kad nuo 2023 m. gruodžio 31 d. nebebūtų teikiama likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinės globa, įgyvendinti   Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų teikiamos globos pertvarkos 2020-2023 m. priemonių planą ir teikti informaciją skyriaus vedėjui dėl įgyvendinimo.

Įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinto  Socialinės globos normų aprašo nuostata, kad nuo 2023 m. gruodžio 31 d. nebebūtų teikiama likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinės globa, įgyvendintas   Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų teikiamos globos pertvarkos 2020-2023 m. priemonių plano rodiklis ir pateikta informacija skyriaus vedėjui dėl įvykdytų kriterijų, 2022 m. gruodžio 31 d.

Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?