Prieinamumo įrankiai

Atvejo vadyba

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.
Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.
Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens. Šis specialistas užmezga pagalbos santykį, įvertina kliento poreikius ir prieinamus išteklius, padeda rasti geriausią problemos sprendimo būdą, įgalina klientą ją išspręsti nuolat stebėdamas ir koreguodamas procesą.

Paslaugos inicijavimas:

Paslauga gali būti inicijuota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus, esant galimiems vaiko teisių pažeidimams, ar vaiko tėvų, ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, jei jų vertinimu, vaikui ir (ar) šeimai būtina kompleksinė pagalba.

Kokiu teisiniu pagrindu taikoma atvejo vadyba?

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-802 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atvejo vadybos tvarkos aprašu.

Atvejo vadybos procesą sudaro:

  • pagalbos vaikui ir (ar) šeimai, laikinąją priežiūrą teikiantiems asmenims poreikių vertinimas;
  • pagalbos plano sudarymas;
  • bendradarbiavimas su įvairiomis pagalbą vaikui ir šeimai teikiančiomis institucijomis;
  • pagalbos plano įgyvendinimas;
  • šeimos stebėsena;
  • pagalbos plano peržiūrų organizavimas;
  • atvejo vadybos proceso užbaigimas.
SUKURTA DIMAX
Copyright © 1992 - Dabar seimosc.lt