Prieinamumo įrankiai

 

 

TAPK BUDINČIU GLOBOTOJU!

Padėk vaikui užaugti šeimoje

870005111

KLAUSTI IR GAUTI ATSAKYMUS DABAR

PADĖK IR TU KARTU VAIKAMS SURASTI SAUGIUS IR JAUKIUS NAMUS

GLOBOS CENTRAS SIŪLO:
reikiamą globotojo parengimą,
specialistų pagalbą globojant vaiką,
atlygį už darbą,
išmokas vaikui.

Kas yra budintis globotojas?

Fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (toliau – Socialinių paslaugų įstatymas) numatytus reikalavimus budinčiam globotojui, išklausęs globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų programas, pagal su Globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) prižiūrintis likusius be tėvų globos (rūpybos) vaikus, socialinę riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba Sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą

 

Budinčio globotojo veikla

Budintis globotojas privalo

Budintis globotojas, socialinis globėjas veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir turi atlikti visas su šia veikla susijusias pareigas, vykdyti visas mokestines prievoles, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Vaiko priežiūra

Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį ir fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

Vaiko priežiūros sutartis

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo Sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal Sutarties sąlygas.

Vaiko apgyvendinimas

Sutarties formą ir kitas dokumentų formas, susijusias su vaiko apgyvendinimu, paslaugų organizavimu ir teikimu vaikui ir budinčiam globotojui, tvirtina Globos centro direktorius.

 

Budinčio globotojo vaiko priežiūros vykdymas

Vaiko priežiūros tvarka

  • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
  • siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių);
  • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

Vaiko priežiūros apribojimai

Budintis globotojas privalo priimti vaiką bet kuriuo paros metu, vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys ir tai raštu suderinta su Globos centru, budinčiu globotoju.

 

Globos centro veiklos organizavimo aprašas

SUKURTA DIMAX
Copyright © 1992 - Dabar seimosc.lt